KPSS İLAN

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru: 28 mart 2023

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 102 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu ilanda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyon ve birimlere göre sadece bir başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer başka yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinde adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Adayların ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans), Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş olmaları gerekmektedir. Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

Asıl olarak yerleşenler kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl yerleşenlerden müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek yerleşen adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Karayolları Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı Bölge Müdürlüklerine ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge dahilindeki il ve ilçelerde bulunan iş yerleridir. Atölye Müdürlüğüne ataması yapılacak personelin görev yeri Ankara’dır. Adaylar, görev yapacakları teşkilat birimlerimizi kurumsal internet www.kgm.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2. Adayların durumunun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Yeniden hizmete alınma” başlıklı Ek madde 1 de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…..sözleşmeli personel

pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

3. Başvuruda bulunacak adayların;

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

. Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

. Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

. Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

. Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

2) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

3) Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak.

4) Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi.

5) Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.03.2023 – 28.03.2023 tarihleri arasında alınacak olup 28 Mart 2023 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir.

2. Adayların KPSS puanı, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge ve kimlik bilgileri başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri sistemden otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. Ayrıca adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, bilgisayar sertifikası veya transkript belgesi, Avukatlık ruhsat belgesi başvuru sırasında ek dosya olarak yüklenmelidir.

3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

5. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

7. Başvuru tarihi sonunda “ASIL” olarak yerleşen adaylardan daha sonra Genel Müdürlüğümüze ibraz edeceği belgeler duyuru şeklinde yayımlanacak olup adayların Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesini www.kgm.gov.tr takip etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

1. Herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asIl ve bir o kadar da yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan adaya, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet www.kgm.gov.tr sitesinde son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde başvuru yapmayan, istenen belgeleri evrak teslim süresi içerisinde tamamlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı ve www.kgm.gov.tr sitesi üzerinden ulaşabilecektir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun 12’nci maddesi gereğince 03/06/2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca “Arşiv Araştırması” veya “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” birlikte yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.

6. Başvuru ve evrak teslimi işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi hazırlanmaz, hizmet sözleşmesi hazırlamış ve göreve başlamış olsa dahi hizmet sözleşmesi feshedilecektir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

İLETİŞİM

Adres:

Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Devlet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:14 PK:06100 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0312 449 90 00

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet