KPSS İLAN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 40 Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak.

Enerji piyasası düzenleme kurumu, 40 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Son başvuru: 14 nisan 2023.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ENERJİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAV DUYURUSU

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, 40 (kırk) adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacaktır.

2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday çağrılacaktır.

B. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2023) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir). 3) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve aşağıdaki tabloda yer alan öğrenim dalları itibariyle belirlenen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

C. SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1) Sınav başvuruları 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 08.00’de başlayıp, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

2) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 3) Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

Ç. BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yapılan başvurularda aranılan şartları taşıyan adaylar, öğrenim dalları itibariyle belirlenen puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilir.

2) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

3) Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Denklik belgesi olmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

D. SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 06 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde yapılacaktır.

2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında https://www.epdk.gov.tr Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3) Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

4) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), T.C. Kimlik numarası yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik numarası yazılı güncel fotoğraflı Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. Ayrıca sınava giriş belgeleri ve sınav yeri 28 Nisan 2023-06 Mayıs 2023 tarihleri arasında semsinav.ankara.edu.tr internet sitesinden temin edilecektir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

E. YAZILI SINAV AŞAMASI

1) Giriş sınavının yazılı aşaması “Çoktan seçmeli (test usulü)” yapılacaktır. Yazılı sınav, mezuniyet durumu dikkate alınarak aşağıda belirtilen mesleki alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından yapılır. Alan ve yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

2) Yazılı sınav sonucunda, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konuları ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve alan bilgisine yüzde yetmiş oranında, yabancı dil bilgisine ise yüzde otuz oranında ağırlık puanı uygulanır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi konularından ayrı ayrı en az yetmiş (70) puan alınması şarttır.

3) Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört (4) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

5) Başarılı olan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.epdk.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6) Yazılı sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne başvurularak yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren sınavı yapan Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

7) Değerlendirme veya itiraz sonucu iptal edilen soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.

8) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

F. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI

1) Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yapılacak sözlü sınavda adaylar; a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu üyeleri tarafından (a) bendi için elli (50) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.epdk.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

G. DEĞERLENDİRME

1) Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş (70) puan alınması şarttır. 3) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenecektir.

4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların giriş sınavı sonuçlarının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

5) Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

6) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir.

7) Giriş sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

8) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

9) Giriş sınavında başarılı olan adayların, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.epdk.gov.tr) duyurusu yapılacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı olarak da bildirilecektir.

Ğ. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, Kuruma iletilecek şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden beş iş günü içinde giriş sınav komisyonu tarafından ilgili itiraz değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet