KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 43 (kırk üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A-GENELŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri I (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/13 maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykın hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından malınım bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçlan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

e) Erkek adaylarm askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

5)-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3

– Ön lisans mezunlan için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı

– Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.

8) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

9) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aramlan niteliklerin tamamım taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.

3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartım taşımak. Onaylı ilgili sertifikalara sahip olmak, Nitelikte belirlilen diğer şartları sağlamakla birlikte, öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3) Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,

4) 2022 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,

6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),

7) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,

8) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.

9) Konuna ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir (Aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir).

D.BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.mehmctakif.cdu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldunılarak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.03.2023-20.03.2023 (dahil) tarihleri arasmda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına (İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmekledir.

NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olması nedeniyle eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.

2) Adaylar sadece tek bir unvan başvuracak olup, aynı unvanda olup da farklı birimde görevlendirilecekler de ilan sıra numarasını ve görev yeri belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana veya yere başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuru formunda başvurulan unvan alanı ile İlanda müracaat edilecek unvan ve niteliği ile ilan başvuru sıra numarasını mutlaka belirtilmelidir. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

5 ) KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-6 Maddesindeki hükümlerin gerçekleşmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

E. SONUÇ

1) Tüm başvurular ilgili alanların 2022 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.

2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarilıi itibarı ile önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.

3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.

4) Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmelakif.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan 2022 KPSS (B) Grubu puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

7) Atamnaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire

Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkım kaybeder.

(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)

8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak

ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve bclgcgcçcr (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır

11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Başlangıç: 06.03.2023

Başvuru Bitiş: 20.03.2023 (Mesai Bitimi)

Başvuru Adresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü

İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR

Tel: 0248 2131082

2404/1-1

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet
KPSS İLAN

Hakkari Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı

Hakkari Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Son başvuru: 22 mart 2023. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM İLANI Üniversitemiz