KPSS İLAN

Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 11 nisan 2023.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Spor Uzmanı kadrosu için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ile “Uygulamalı Sınav” ve Eczacı kadrosu için sözlü sınav (KPSS Puanı aranmayacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Spor Uzmanı “Erkek” pozisyonu için askerliğini yapmış olmak şartı aranmaktadır.)

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir. Eczacı pozisyonu için KPSS puan şartı aranmayacaktır.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

11. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

12. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

13. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 11\04\2023 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (12\04\1993 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28\03\2023-11\04\2023 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM, ARANILAN NİTELİKLER VE İSTENİLEN BELGELER

1. BP01 ve BP02 Büro Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecek olup, taşınır kayıt, satın alma, öğrenci işleri, maaş ve ek ders işlemleri ile diğer büro işlerinde çalıştırılacaktır.

2. BP03 Büro Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, taşınır kayıt, satın alma, maaş, tıbbi sekreterlik işlemleri ile diğer büro işlerinde çalıştırılacaktır.

3. DP01 Destek Personeli (Aşçı); Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen alanda mezuniyeti bulunmayan ancak aşçılık sertifikası veya ustalık belgesi bulunan adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesini yükleyecektir.

4. DP02 Destek Personeli (Yemek Dağıtım Hizmetleri); Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen alanda mezuniyeti bulunmayan ancak; mesleki yeterlilik belgesi bulunan adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne mesleki yeterlilik belgesini yükleyecektir.

5. DP03 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi); Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecek olup, destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.

6. DP04 Destek Personeli (Hayvan Bakım Hizmetleri); Üniversitemiz Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Veteriner Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek olup, öncelikle hayvanların bakımı olmak üzere destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.

7. DP05 Destek Personeli (Tarım İşçisi-Bahçıvan); Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, öncelikle tarımsal faaliyetlerde olmak üzere destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.

8. DP06 Destek Personeli (Tesisat ve Basit Bakım Hizmetleri); Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek olup, öncelikle tesisat ve basit bakım hizmetleri olmak üzere destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.

9. DP07 Destek Personeli (Şoför); Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, öncelikle kamyon, traktör ve otobüs vb. araçları kullanmak üzere diğer ulaşım hizmetlerinde de çalıştırılacaktır. E sınıfı sürücü belgesi ve/veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik kapsamında 01/01/2016 tarihinden sonra alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış yeni tip C ve D sınıfı sürücü belgesi (Belgenin ön ve arka yüzü sisteme eklenecek) Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne yüklenecektir.

10. DP08 Destek Personeli (Elektrik ve Basit Bakım Hizmetleri); Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, öncelikle elektrik ve basit bakım hizmetleri olmak üzere destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır.

11. DP09 Destek Personeli (Hastane Hizmetlisi); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, hastane hizmetlisi görev yetki ve sorumlulukları ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 135. Maddesi kapsamındaki işlerde çalıştırılacaktır.

12. DP10 Destek Personeli (Mobilya Döşemecisi); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen ustalık belgesi ve/veya mesleki yeterlilik belgesi bulunan adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne, ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesini ve alanında en az 2 yıl deneyime sahip olduğuna ilişkin Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümünü yükleyecektir.

13. DS01 Diğer Sağlık Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, tıbbi sekreterlik hizmetleri ve diğer büro hizmetleri görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

14. DS02 Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Fizikçisi); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Sağlık (Radyasyon) Fizikçisi görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

15. DY01 Diyetisyen; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Diyetisyen görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

16. EC01 Eczacı; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Eczacı görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır. Eczacı pozisyonu için KPSS puan şartı aranmamakta olup, Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecektir. Sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

17. FZ01 Fizyoterapist; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Fizyoterapist görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

18. H01 Hemşire (Lisans); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Hemşire görev yetki sorumlulukları çerçevesinde öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimlerinde 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

19. H02 Hemşire (Ortaöğretim); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Hemşire görev yetki sorumlulukları çerçevesinde öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimlerinde 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

20. LB01 Laborant; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olup, laboratuvar hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

21. PS01 Psikolog; Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.

22. ST01 Sağlık Teknikeri (Diyaliz Teknikeri); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Diyaliz Teknikeri görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

23. ST02 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Elektronörofizyoloji Teknikeri görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

24. ST03 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri); Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

25. ST04 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri); Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek olup, Diş Protez Teknikeri görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

26. ST05 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri); Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek olup, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

27. ST06 Sağlık Teknikeri (Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri); Üniversitemiz Veteriner Fakültesi bünyesinde istihdam edilecek olup, Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri görev yetki sorumlulukları çerçevesinde çalıştırılacaktır.

28. SP01 ve SP02 Spor Uzmanı; Bu pozisyon için aranılan niteliklerde belirtilen şartlarla birlikte aşağıda belirtilen şartlar aranacak olup, “Cankurtaran Bröve Belgesi” Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne eklenecektir.

a. Gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya engel hali bulunmamak.

b. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

c. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen en az Bronz Cankurtaran seviyesinde süresi geçmemiş cankurtaran bröve belgesine sahip olmak. (Göreve başladıktan sonra belge geçerliliğiyle ilgili sorumluluk adaya aittir.)

d. Uygulamalı sınavda başarılı olmak.

e. Uygulama Sınav: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatında yer alan yeterliliklere göre yapılacaktır. KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere pozisyon adedinin 10 (on) katı kadar aday çağrılacaktır.

29. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip, Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ve Spor Uzmanı Pozisyonu hariç) 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Eczacı Pozisyonu için sözlü sınav sonucuna göre pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Spor Uzmanı Pozisyonları için KPSS Puan Sıralamasına göre sıralamaya giren adaylardan sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

7. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

8. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

9. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

11. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

12. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

E. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dahili: 10603-10604-10616)

(e-Posta: personeldb@erciyes.edu.tr)

Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmekte olup, en kısa sürede geri bildirim yapılacaktır.

F.DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

3326/1-1

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet