KPSS İLAN

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 14 nisan 2023.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından: ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ UZMANI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

1- Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen pozisyon için sınav yapılarak 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacaktır.

II. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:

a) Türk Vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Yükseköğretim kurumlarının 4 (dört) yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültesi, fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Aktüerya Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Müzik, Müzikoloji, Müzik Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-Televizyon ve Sinema, Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olmak (01.01.1978 ve sonrası doğumlu olmak).

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

5- Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak ve Tablo 1’de Özel nitelik olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyonu unvanı için belirlenen hususlardan en az birini belgelemek.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Başvuru Formu

2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı ve Onaylı Örneği

3- Diploma/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği (e-Devlet’ten alınabilir)

4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (e-Devlet’ten alınabilir)

5- Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi (e-Devlet’ten alınabilir)

6- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet’ten alınabilir)

7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet’ten alınabilir)

8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

9- Tablo 1’de Özel nitelik olarak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyonu unvanı için belirlenen hususlardan en az birine ilişkin belge ve yayınlar.

10- Özgeçmiş.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

1- Adaylar başvurularını, Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100. Yıl Çankaya / ANKARA adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

2- Giriş sınavı başvuruları 31.03.2023 Cuma saat 09.00’da başlayıp 14.04.2023 Cuma saat 18.00’de sona erecektir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Değerlendirme neticesinde bu ilanda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen tüm adaylar giriş sınavına davet edilecek olup, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.

2- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 gün içinde dilekçe ile Bakanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

3- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

VI. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Giriş sınavı: Sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda adaylarda yer alan pozisyonlar için ayrı ayrı olmak üzere adayların,

– Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi düzeyi (60 puan),

– Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (8 puan),

– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (8 puan),

– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (8 puan),

– Genel yetenek ve genel kültürü (8 puan),

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (8 puan), yönlerinden değerlendirilerek puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

1- Giriş sınavı sonuçlarına Bakanlığın internet sitesinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

2- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Nihai başarı sıralaması, sözlü sınav notuna göre belirlenir. Adaylar, sözlü sınav puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

3-Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4-Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 gün içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5-Sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı ay içinde, asil listede başarılı olarak yer alanlardan görevine başlamayanların yerine, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

3502/1-1

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet