KPSS İLAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 59 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 59 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 6 nisan 2023.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (23 MART 2023)

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR;

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuramımdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

5-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

6- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum vc kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı dununu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. Maddcsi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken islifacn görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

8- Belirtilen öğrenim düzeylerimi! birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşmıak ve belgelendirmek.

9- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grabu puan türüne sahip ohnası gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunlan için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

10- D.P-R 2 Başvuru Nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için ilan tarihi itibarıyla İstanbul (Anadolu) yakasında ikamet ediyor olmak.

* Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hayvan Hastanesine alınacak tüm kadro pozisyonları için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, hayvan fobisi, hayvan alerjisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair beyan alınacak olup herhangi bir hayvan alejisi olmadığını hekim raporu ile belgelendirecektir.

** Eczacı kadrosu için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Mülakat sonucuna göre atama yapılacaktır. (Mülakat tarihi vc yeri başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şalisen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adaylarm müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Fotoğraf olmayan formlar kabul edilmeyecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) Askerlik Belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

5) Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK Dökümü

6) B.P-DS 1 Başvuru Nolu Büro Personeli (Muhasebe) kadrosu için Ticaret Lisesi mezuniyet belgesi

7) Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge

8) Özgcçmiş/CV istenen kadrolar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren özgcçmiş/CV

9) Hayvan alejisi olmadığına dair hekim raporu istenen kadrolar için ilgili hekim raporu

10) D.P-R 2 Başvuru Nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için Tarihçeli Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

– Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde lıttps://pcrsoncl .iuc.cdu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

– Deneyim şartı istenen kadro unvanları için atanmaya hak kazanan adaylarla atama işleminden önce ön görüşme yapılacaktır. (Ön görüşme tarihi, yeri ve saati başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikle https://pcrsoncl.iuc.edu. ir/ adresinde yayınlanacaktır.) İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

– İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

– Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

– Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.

– Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

– Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

– Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

3144/1-1

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet